ഇവർ 2019 ലെ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ

പിഷാരോടി സമാജം അവാർഡ് നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 08-09-2019 ഞയറാഴ്ച്ച തൃശൂരിൽ സമാജം ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ചേർന്ന സംയുക്ത ഭരണസമിതി യോഗം  അംഗീകരിച്ചു.

അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു

Pisharody Educational & Welfare Society

Educational Awards – 2019

Award Category Name of Award Winner
SSC Awards
1 M.P.Gopala Pisharody Mem Award SSC – Kerala State Adarsh .P.P.
S/o A.P.Venugopalan
Manjeri Shakha
SSC – CBSE Gauri Santhosh Pisharody
D/o Dr.Santhosh Balakrishnan
Ernakulam Shakha
2 Koottala Madhava Pisharody Award SSC – Kerala State Thulasy.G.Pisharody
D/o Jayakumar
Wadakkancheri Shakha
SSC – Kerala State Aditya Krishnan
S/o Achuthanandan.T.P.
Kongad  Shakha
3 K.P.K.Pisharody Memorial Award SSC Abhiram Jayadevan
S/o A.P.Jayadevan
Thrissur Shakha
4 A.K.Ammini Pisharassiar Award SSC- Sanskrit Amritha. O
D/o K.B.Omanakuttan
Thrissur Shakha
5 K.Krishna Pisharody Award SSC – Malayalam K.R.Harishankar
S/o K.P.Ramanadhan
Kodakara Shakha
6 T.P.Rohini Memorial Award SSC – Malayalam Athira Pradeep
D/o Kochammini.M
Kaduthuruthi Shakha
7 Dr.S.K.Pisharody Memorial Award SSC- Science Anupriya Krishnakumar
D/o Dr.K.Krishnakumar
Trivandrum Shakha
8 A.D.Pisharody Memorial Award SSC- English Vivek K.J
S/o P.G.Jayakumar
Thrissur Shakha
9 Karancheri Meenakshi Amma  Award SSC-Sanskrit Suraj Rajesh Pisharody
S/o Rajesh K.C.Pisharody
Thrissur Shakha
10 Rashtrabhasha Award SSC- Hindi S.Niveditha
D/o S.Santhosh
Pattambi Shakha
11 N.Rama Pisharody Memorial Award SSC- Maths Pranav Gopinathan
S/o Mungath Gopinathan
Chennai Sakha
PLUS 2 Awards  ( Higher Secondary)
12 Kattoor Balakrishna Pisharody & Padinjaroottu Vijaylakshmi Pisharssiar Award Plus 2 – Comp. Science Niranjana Narendran
D/o Narendran.A.
Irinjalakuda Shakha
13 Plus 2 – Biology Deepti Dinesh
D/o S.Dinesh
Ernakulam Shakha
14 Plus 2 – Commerce Archana Hari
D/o Hareesh Kumar
Kongad Shakha
15 Plus 2 – Humanities G.P.Gauri
D/o Ranjini Gopi
Thrissur Shakha
16 T.Bharaatha Pisharody Award Plus 2 Sreepriya.P.
D/o Prasad.N.P.
Irinjalakuda Shakha
17 A.P.Vasumathi Award Plus 2 – Malayalam Vaishnav.M.V
S/o Venugopal M.D.
Ernakulam Shakha
18 Attoor Krishna Pisharody Award Plus 2 – Sanskrit Navrag Ramachandran
S/o T.P.Ramachandran
Kodakara Shakha
19 Karalam Kainila Pisharath Madhavi Pisharassiar Award Plus 2 – Science Sreelakshmi.K.P.
D/o K.P.Krishnakumar
Kodakara Shakha
DEGREE AWARDS
20 Dr.Sarojini Pisharassiar Award B.Sc Aiswarya.S.
D/o Santhosh
Ernakulam Shakha
21 Lakshmikutty Pisharassiar Award B.Com Arjun.K.P.
S/o Devaki Pisharassiar
Kongad Shakha
Educational Endowments for  Students
22 Nanji Khimji Patel Endowment 8,9,10 Standards K.P.Aravind
S/o V.P.Jinesh
Kongad Shakha
23 M.P.Bharatha Pisharody Memorial 8,9,10 Standards Vishnuprasad
S/o V.P.Muralikrishnan
Manjeri shakha
24 K.P.Rama Pisharody Memorial 8,9,10 Standards Sreelakshmi
D/o Prakashan
Kodakara Shakha
25 K.P.Bhaskaran Memorial 8,9,10 Standards Devika
D/o Prakashan
Kodakara Shakha
26 P.Rama Pisharody Memorial Plus 2 Abhijith Pisharody
S/o Prakashan
Kodakara Shakha
27 A.S.Pisharody Memorial Plus 1 Arjun.K.P
S/o K.P.Venugopalan
Pattambi Shakha
28 AryaVaidya N.P.Krishna Pisharody Memorial Plus 2 Sreeram P.P.
S/o Sasidharan.P.P.
Alathur Shakha
29 A.P & N.P. Scholarship Plus 2 Daya .P
D/o Peethambaran.K.P.
Pattambi Shakha
30 Mungath Sathyabhama Pisharassiar Memorial SSC Gokulakrishnan
S/o Sadanandan..P.
Manjeri shakha
31 Achutha Pisharody & Vishalakshi Pisharody Scholarship Plus 2 Soumya P.P.
D/o Sreedharan
Alathur Shakha
Plus 2 Haritha.K.N.
D/o Satheedevi
Kodakara Shakha
32 Pradeep Memorial (Endowment for 3 students) Anjali.T.P.
D/o Geetha.T.P.
Kongad Sakha
Sumesh
S/o Sreedevi
Kongad Shakha
Subhash
S/o Sreedevi
Kongad Shakha
0

2 thoughts on “ഇവർ 2019 ലെ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ

  1. അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് എന്റേയും മുംബൈ ശാഖയുടേയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *