മദ്ദളം അരങ്ങേറ്റം

കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആഗസ്ത് 15നു നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മദ്ദള അരങ്ങേറ്റം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിലൊരറിയിപ്പുണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റിയ തിയതി അറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

————————————————————————————–

മദ്ദളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പിഷാരടി ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നു.

ആകാശ് പിഷാരടി, മുക്കാട്ടുകര പിഷാരം ആഗസ്ത് 15 നു കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് ആണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.

ഹരിശ്രീ വാദ്യകലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രഥമ ആസ്വാദക പുരസ്ക്കാരം നേടിയ മുക്കാട്ടുകര പിഷാരത്ത് മനോജ് പിഷാരടിയുടെയും സിമിയുടെയും മകനാണ് കലാമണ്ഡലം മദ്ദളം വിദ്യാർത്ഥിയായ ആകാശ്

അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ആകാശിനു നല്ലൊരു മദ്ദള വാദകനാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *