ആറ്റൂർ വായനശാല കൃഷ്ണദാസ് അനുസ്മരണം 26-01-21 നു നടത്തുന്നു

മുൻ തുളസീദളം മാനേജരും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന കൃഷ്ണദാസിനെ ആറ്റൂർ വായനശാല അനുസ്മരിക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ ആയാണ് അനുസ്മരണം. ലിങ്ക് നോട്ടീസ് എന്നിവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

ലിങ്ക് – https://meet.google.com/tah-jjxi-nck

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *