കോങ്ങാട് ശാഖ വാർഷിക സമ്മേളനം

പിഷാരോടി സമാജം കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ വാർഷികാഘോഷം 09-09-19 നു ശാഖാ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു.

വാർഷികാഘോഷത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധരായ വാദ്യ കലാകാരന്മാർ ശ്രീ കോങ്ങാട് മധു, കോങ്ങാട് മോഹനൻ, സദനം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.

നാലാമത് ഏ.പി കരുണാകരപിഷാരോടി ഓർമ്മപുരസ്‌ക്കാരം പ്രശസ്ത തായമ്പക വിദഗ്ദ്ധൻ ശ്രീ സദനം രാമകൃഷ്ണന് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ നല്കി.

തുടർന്ന് സമാജം അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി.

 

നാലാമത് ഏ.പി കരുണാകരപിഷാരോടി ഓർമ്മപുരസ്‌ക്കാരം കോങ്ങാട് വെച്ച് പ്റശസ്ത തായമ്പക വിദഗ്ദ്ധൻ ശ്റീ സദനം രാമകൃഷ്ണന് നല്കി ആദരിച്ചപ്പോൾ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *