ഓളം – ഓണത്തിന്റെ താളം

0

 

കടുക്മണി beatz(UAE based musical troup), ദിലീപ് പിഷാരോടിയും സംഘവും ഒരു ഗാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു

തൃപ്പാളൂർ പിഷാരത്ത് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെയും എടാട്ട് പിഷാരത്ത് സുശീലയുടെയും മകനാണ് യു.എ. ഇ യിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിലീപ് പിഷാരടി

One thought on “ഓളം – ഓണത്തിന്റെ താളം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *