ശാഖാ ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

സംയുക്ത ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളിൽ പല ശാഖകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നത് ഖേദകരമാണ്‌. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള സമയത്ത് ശാഖാംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ ശാഖാ ഭാരവാഹികൾക്കുമുണ്ട്. സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമവും സുതാര്യവും ആക്കി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ എല്ലാ ശാഖാ ഭാരവാഹികളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വേണം. വളരെ കുറച്ച് ശാഖകൾ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല ശാഖകളും നിഷ്ക്രിയമാണോ എന്നൊരുസംശയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് സംഘടന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സഹായപദ്ധതികൾ അർഹരായ അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ശാഖാ ഭാരവാഹികളുടെ സജീവ സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
എല്ലാ ശാഖകളും തങ്ങളുടെ ശാഖയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം അടക്കം അഫിലിയേഷൻ ഫീസായ 1000 രൂപയും അപേക്ഷയും എത്തിച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയോ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാരെയോ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്‌. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നയമാറ്റങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ശാഖാ ഭാരവാഹികളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌.

0

One thought on “ശാഖാ ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

  1. At Trivandrum Sakha, we had the family get together and monthly meeting today. Various decisions at central / annual meeting were reported and members were requested to see regularly the newly designed web site as desired by web administrator. It was also decided to upload abridged version of report with the representative photos as guest submission for web publishing.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *