എറണാകുളം ശാഖ ഓണാഘോഷം

എറണാകുളം ശാഖയുടെ ഓണാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും സെപ്തംബർ 22 നു നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *