എറണാകുളം ശാഖ ഓഗസ്റ്റ് മാസ യോഗം

എറണാകുളം ശാഖയുടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ യോഗം 11-08-2019 നു ശാഖ സെക്രട്ടറി ചേരാനെല്ലൂർ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കൂടിയപ്പോൾ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *