ചിങ്ങനിലാച്ചിരി തൂകീ മാനം

Dr. സുജയ രചന നിർവഹിച്ച്, ചിത്ര അരുൺ ആലപിച്ച ലളിത ഗാനം “ചിങ്ങനിലാച്ചിരി തൂകീ മാനം” റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ഗാനം തുളസീദളം ഓണപ്പതിപ്പിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുളസീദളത്തിലും മറ്റു മാതൃഭൂമി തുടങ്ങി ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതയെഴുതുന്ന സുജയ ചെറുകാട് പിഷാരത്ത് ഗോപാല പിഷാരോടിയുടെയും തൊണ്ടിയന്നൂർ പിഷാരത്ത് ചന്ദ്രിക പിഷാരസ്യാരുടെയും മകളാണ്. പാലക്കാട് മോയൻ ഗേൾസ് അദ്ധ്യാപികയായാണ് .

Dr. സുജയക്കും ചിത്രക്കും അനുമോദനങ്ങൾ!

 

3 thoughts on “ചിങ്ങനിലാച്ചിരി തൂകീ മാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *