ഭരതം മോഹനം

എളമക്കര ഭരതകലാമന്ദിരത്തിന്റെ രജത ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന “ഭരതം മോഹനം” ഡിസംബർ 26 നു ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ അരങ്ങേറുന്നു

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *