അശ്വിൻ രമേശ്

അശ്വിൻ രമേശ്

വയസ്സ്:12
കഥാരചന ഹിന്ദി -A grade
ജി.യു.പി.എസ് നരിപ്പറമ്പ്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
അച്ഛൻ: രമേഷ്, കല്ലൂര്‍വീട്
അമ്മ: രാധിക, അപ്പംകളം പിഷാരം
പട്ടാമ്പി ശാഖ

To see the full list please click http://www.pisharodysamajam.com/school-kalolsvam/ page

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *