ആകാശ് പിഷാരോടിക്ക് തൃശൂർ ജില്ല കേരളോൽസവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

കേരളോൽസവം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മദ്ദളകേളിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആകാശ് പിഷാരോടി മുക്കാട്ടുകര പിഷാരത്തിനു.

കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പത്താം   ക്ളാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആണ് ആകാശ്.

ആകാശ്   ഒക്ടോബർ 2 ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് .

കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് കേരളോത്സവം. ആദ്യം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ച് Final ലും നടക്കുന്നതാണ്.

ഹരിശ്രീ വാദ്യകലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രഥമ ആസ്വാദക പുരസ്ക്കാരം നേടിയ മുക്കാട്ടുകര പിഷാരത്ത് മനോജ് പിഷാരടിയുടെയും സിമിയുടെയും മകനാണ് കലാമണ്ഡലം മദ്ദളം വിദ്യാർത്ഥിയായ ആകാശ്

ആകാശിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ

3+

2 thoughts on “ആകാശ് പിഷാരോടിക്ക് തൃശൂർ ജില്ല കേരളോൽസവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *