അച്ച്യുത് കെ. പി

അച്ച്യുത് കെ. പി (11 വയസ്സ് )
സംസ്കൃത നാടകം ( First with A Grade and Best Actor ),  മലയാള നാടകം (Second with A Grade )

മണ്ണാർക്കാട് സബ് ജില്ലാ തലം
G H S കാരാകുർശി
പാലക്കാട് ജില്ല
അച്ഛൻ : കെ. പി രമേശ് കിഴക്കേക്കര പിഷാരം കാരാകുർശി
അമ്മ: രാധിക ടി പി തെക്കേപ്പാട്ട് പിഷാരം കല്ലുവഴി

To see the full list please click http://www.pisharodysamajam.com/school-kalolsvam/ page

11+

2 thoughts on “അച്ച്യുത് കെ. പി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *