മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി സ്‌മൃതി

“കഥ പറഞ്ഞു നിന്നേടത്ത് നിന്ന് വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കഥ പിന്നെയും പിന്നെയും പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം.സഹൃദയനായ വായനക്കാരൻറെ മനസ്സിൽ ഒരു കഥ വിടരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആമുഖമാണ് എന്റെ ഓരോ കഥയും”

-മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി

2019 ജൂൺ 8 ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക്

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *