പുസ്തക പ്രകാശനം

രമ പ്രസന്ന പിഷാരോടിയുടെ പുതിയ കാവ്യ സമാഹാരം ‘കവിതയിൽ നിന്ന് തൊട്ടുണർത്തീടം’ ഗോവയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആറാമത് പ്രവാസി മലയാളി സാഹിത്യ സംഗമത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ആശംസകൾ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *