പല്ലാവൂരിനു കോങ്ങാടിന്റെ ആദരം

കോങ്ങാട് ക്ഷേത്ര കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുവർണജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച്, ജൂൺ ഒന്നിന്, ഇലത്താളം വിദ്വാൻ ശ്രീ പല്ലാവൂർ രാഘവ പിഷാരടിയെ ആദരിച്ചപ്പോൾ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *