സമാജത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമ ജിഹ്വയായ വെബ് സൈറ്റ് പുത്തൻ രൂപത്തിൽ, ഭാവത്തിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വരുന്ന വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ... കാത്തിരിക്കുക, മാറ്റങ്ങൾക്കായി, പുത്തൻ കാഴ്ചകൾക്കായി.. PERSONALITIES || SHINING STARS || BOOKS || BLOGS || E DALAM || YUVACHAITHANYAM || GUESTHOUSE RESERVATION

Pisharody Samajam

Pisharody Samajam is a social organisation run by Pisharodies, which is engaged in the uplifting of down trodden. Samajam has played a vital role in rendering financial and other helps to the deserving for the last 41 years. Samajam has it's headquarters in it's own two storied building with a good conference hall on the Karthyayani Temple road, Udayanagar, Ayyanthole, Thrissur. Samajam has branches in Kerala and outside. All Pisharodies who completed the age 18 can take the membership of Pisharody samajam.

Samajam brings out a Magazine namely 'Thulaseedalam' to disseminate information on the members' activities as well as encourage literary output.

Guest House SAMAJAM NEWS Matrimonial Pirannal Madhuram Obitury E Dalam

Conceived and Designed By Manoj Pisharady, Mudakkari Pisharam

Web Admin: Muraleedharan V P muralivp@hotmail.com

 

SINCERE THANKS TO

Late Prof: Mundur Krishnan Kutty, Palakkad,

Late 'Panditharathnam' Prof. K.P Narayana Pisharody, Thrissur

Late A.P.K.Pisharody, VRR, Kottayam
Prof: Mutholapuram Mohandas
Kallil Temple Devaswam, Kallil Library, Methala, Perumbavoor

REFERENCE

'Aithihyamala' By Kottarathil Sankunni
'Kerala Samskara Charithram' By P.K.Gopalakrishnan

'Kerala Charithram' By N.V.Krishna Warrier

'Jeevithappatha' By Cherukad Govinda Pisharody
'Malabar Manual ' By Sir William Logan

Museum of Kerala History, Edappally, Ernakulam

Regional Archeological Museum, Ernakulam

All rights reserved


42മത് കേന്ദ്ര വാർഷികം 19-05-19 നു ബാംഗ്ലൂരിൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് "വാർത്ത" പേജ് നോക്കുക


തുളസീദളം വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

തുളസീദളം പ്രസിദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ , വരിക്കാർക്ക് മാസിക ലഭിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികൾ എന്നിവ തുളസീദളം മാനേജരെ നേരിട്ട് 9895048943 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ, വാട്ട്സ് ആപ് മുഖാന്തിരമോ, thulaseedalamedb@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ അറിയിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരസ്യ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഈhttp://www.pisharodysamajam.com/thulaseedalam.html പേജ് നോക്കുക.
-
മാനേജർ


സമാജത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമ ജിഹ്വയായ വെബ് സൈറ്റ് പുത്തൻ രൂപത്തിൽ, ഭാവത്തിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വരുന്ന വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ...

കാത്തിരിക്കുക, മാറ്റങ്ങൾക്കായി, പുത്തൻ കാഴ്ചകൾക്കായി..

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് "വാർത്ത" പേജ് നോക്കുക